Članstvo u Udruženju može biti:
- individualno
- kolektivno

Individualni članovi mogu biti: redovni i pridruženi.
Kolektivni članovi Udruženja mogu biti: privredni subjekti, državni organi i organizacije, obrazovne institucije i udruženja.

Redovni članovi mogu biti lica koja su stekla visoko obrazovanje u oblasti elektrotehnike.
Pridruženi članovi mogu biti lica koja imaju značajne rezultate u radu iz oblasti elektrotehnike.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i ispunjava uslove propisane Statutom i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz Udruženja davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor Udruženja.

Članarina za upis u Udruženje se ne plaća.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.