Privatno obezbeđenje
Rizik
Zaštita od požara
Tehnički normativi
Spisak propisa zakona i podzakonskih akata za pripremu polaganja posebnog dela stručnog ispita iz oblasti elektroenergetike

Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Pravilnik o kriterijumima za određivanje naknade u postupcima legalizacije kriterijumima za objekte

Pravilnik o metodologiji

Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti

Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan

Pravilnik o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini uslovima i postipku izdavanja akta o urbanističkim uslovima

Pravilnik o projektu izvedenog objekta, odnosno tehničkoj dokumentaciji i o izdavanju odobrenja za izgradnju i upotrebne dozvole za objekte čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole

Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole

Pravilnik o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne dozvole

Pravilnik o sadržini informacije o lokaciji i o sadržini lokacijske dozvole

Pravilnik o sadržini načinu u postupku izrade planskih dokumenata

Pravilnik o sadržini, obimu i načinu izrade prethodne studije

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu

Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i pristupa kao i o sadržini registra

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog urbanističkog planiranja

Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u RS

Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti

Zakon o akreditaciji

Zakon o metrologiji

Zakon o planiranju i izgradnji

Zakon o smanjenju rizika

Zakon o standardizaciji

Zakon o zaštiti od požara

Zakoni o bezbednosti i zdravlju na radu