Beograd, septembar 2014. godine

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 01.09.2014, u Beogradu usvojen je

STATUT

UDRUŽENJA INŽENJERA „TESLA“

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje inženjera „Tesla“ (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenje rada inženjera elektrotehnike, edukacija inženjera, a posebno organizovanje aktivnosti vezanih za stručno usavršavanje i edukaciju na polju projektovanja i izvođenja radova.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su:

1) prikupljanje i obrađivanje naučne i stručne literature iz oblasti elektrotehnike;
2) organizovanje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije iz oblasti elektrotehnike;
3) objavljivanje knjiga i drugih publikacija o pitanjima koja se odnose na elektrotehniku, a u skladu sa zakonom;
4) organizovanje aktivnosti koje će doprineti i pomoći inženjerima u projektovanju i nadzoru nad radovima;
5) saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave elektrotehnikom;
6) promociju osoba koje su dale doprinos razvoju elektrotehnike i njihovih dela;
7) praćenje budućih domaćih i internacionalnih projekata i obaveštavanje članova;
8) učestvovanje u javnom životu putem sredstava javnog informisanja;
9) praćenje i posećivanje gradilišta radi uvida u projektantska rešenja;
10) posete proizvođačima opreme;
11) razvijanje i negovanje etike inženjerskog poziva.

Naziv i sedište

Član 3.

Naziv Udruženja: Udruženje inženjera „Tesla“

Naziv Udruženja na stranom jeziku: Association of engineers „Tesla“
Skraćeni naziv: UIT

Sedište Udruženja: Dr Ivana Ribara 163, Beograd

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Udruženje ima status pravnog lica.

Članstvo u Udruženju

Član 4.

Članstvo u Udruženju može biti:
- individualno
- kolektivno
Individualni članovi mogu biti: redovni i pridruženi.
Kolektivni članovi Udruženja mogu biti: privredni subjekti, državni organi i organizacije, obrazovne institucije i udruženja.

Član 5.

Redovni članovi mogu biti lica koja su stekla visoko obrazovanje u oblasti elektrotehnike.
Pridruženi članovi mogu biti lica koja imaju značajne rezultate u radu iz oblasti elektrotehnike.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 6.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i ispunjava uslove propisane Statutom i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Član 7.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz Udruženja davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 8.

Članarina za upis u Udruženje se ne plaća.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 9.

Član Udruženja ima pravo da:

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 10.

Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 11.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 12.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz redova svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 13.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 14.

Upravni odbor:

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pedeset članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
8) Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 15.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 16.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 17.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu i naturi), finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacija za seminare, dobiti od stručnih časopisa, plaćenim reklamama u pisanim i elektronskim izdanjima kao i drugim oblicima obrazovanja iz oblasti elektrotehnike.

Prestanak rada udruženja

Član 18.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka rada udruženja

Član 19.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Lica ovlašćena za zastupanje

Član 20.

Broj lica ovlašćenih za zastupanje Udruženja je 2 (dva), od čega će jedan zakosnki zastupnik biti i predsednik Upravnog odbora Udruženja. Zakosnki zastupnici će zastupati Udruženje u pravnom prometu, kao i imati prava i dužnosti finansijskog nalogodavca

Izgled i sadržina pečata

Član 21.

Udruženje ima pečat okruglog oblika sa tekstom: Udruženje inženjera „Tesla“ * Beograd * a u sredini kruga je stilizovani oblik trofazne sinusoide.

Udruženje ima štambilj, koji je pravougaonog oblika na kome su latiničnim pismom ispisano naziv i sedište udruženja, sa prostorom za unošenje broja i datuma.

Član 22.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 23.

Ovaj statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja
Branislav Ristanović